1. Transportøren sitt erstatningsansvar ved innanriks godstransport*

*) For mindre gods som vert ekspedert direkte om bord i ferjene, jf. reglane for Godsfrakt for småpakkar i pkt. 7 i Andre reglar for trafikk i ferjerutene og i Riksregulativet for ferjetakstar.

1.1 Ansvarsperiode og ansvarsgrunnlag – § 274

Transportøren er berre ansvarleg for godset mens det er i hans varetekt i lastehamna, under transporten og i lossehamna.

Transportøren skal ikkje lenger sjåast som å ha godset i si varetekt:

a) når transportøren har levert godset til mottakaren,
b) dersom mottakaren ikkje tek imot godset frå transportøren når det er lagt opp for mottakaren si rekning i samsvar med avtalen eller etter lov eller praksis i lossehamna, eller
c) når transportøren har overlevert godset til styresmakt eller annan tredjeperson etter lov og reglar i lossehamna.

Transportøren er ikkje ansvarleg for tap som følgje av at gods går tapt eller vert skadd eller forseinka, dersom han godtgjer at tapet ikkje kjem av feil eller forsøming frå transportøren sjølv eller frå nokon transportøren svarer for, eller for tap som følgje av tiltak for å redde personar eller rimelege tiltak for å berge skip eller annan eigedom til sjøs.

1.2 Tap som følgje av nautisk feil og brann – § 276

Transportøren er ikkje ansvarleg dersom han godtgjer at tapet er ei følgje av:

a) feil eller forsøming i navigeringa eller i behandlinga av skipet gjord av føraren av skipet, mannskap, los eller slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipet si teneste, eller

1.3 Dekkslast – § 263

Gods kan transporterast på dekk dersom dette er tillate etter transportavtalen, følgjer av handelsbruk eller annan sedvane i den farten det gjeld, eller er påbode i eller i medhald av lov.

1.4 Ansvarsgrenser – § 280

Transportøren sitt ansvar skal ikkje overstige 667 SDR for kvart kolli eller anna eining av godset eller 2 SDR for kvart kilogram av bruttovekta av det godset som er tapt, skadd eller forseinka. Den av ansvarsgrensene som gir det høgaste ansvaret, skal brukast. Ved avtale om sjøtransport i innanriks fart i Norge er transportøren sitt ansvar avgrensa til 17 SDR for kvart kilogram av bruttovekta av det godset som er tapt eller skadd. Ansvaret for forseinking skal ikkje overstige den samla frakta etter transportavtalen.

Reglane om transportøren sine motsegner og grensene for transportøren sitt ansvar gjeld sjølv om kravet mot transportøren ikkje vert grunna på transportavtalen.

Reglane gjeld òg tilsvarande dersom kravet vert retta mot nokon transportøren svarer for, og vedkomande godtgjer å ha handla i tenesta eller for å fullføre oppdraget.

1.5 Transportøren sitt ansvar for undertransportør – § 285

Er det uttrykkjeleg avtalt at ein viss del av transporten skal utførast av ein namngitt undertransportør, er transportøren ikkje ansvarleg for tap oppstått ved ei hending som skjer mens godset er i undertransportøren si varetekt.

1.6 Reklamasjon – § 288

Er godset levert utan at mottakar har gitt transportøren skriftleg melding om tap eller skade som mottakaren har oppdaga eller burde ha oppdaga, og om kva slags tap eller skade det gjeld, vert alt gods sett på som levert i slik stand som beskrive i transportdokumentet når anna ikkje vert godtgjort. Var tapet eller skaden ikkje synleg ved leveringa, gjeld det same dersom skriftleg melding ikkje er gitt seinast tre dagar etter leveringa.

Transportøren er ikkje ansvarleg for tap som følgje av forseinka levering, med mindre det er gitt skriftleg melding innan 60 dagar etter at godset vart overlevert til mottakaren.

1.7 Lovval og verneting

Transporten er underlagd norsk sjølov av 24. juni 1994 nr. 39.