Fjord1 skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport for kundar, oppdragsgjevarar og samarbeidspartnarar. Fjord1 er den leiande aktøren i ferjemarknaden i Noreg, med verksemd også innanfor passasjerbåttenester, catering og turisme.

Fjord1 er eit innovativt selskap med høge ambisjonar om å lykkast i det grøne skiftet. Gjennom kontinuerleg arbeid med å utvikle nybygg i verdsklasse er Fjord1 sin visjon å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport.

Det største ferjeløftet gjennom tidene har sett sitt preg på 2019. Dei siste åra er miljøkrava forsterka, og det er krav til null- og lågutsleppsteknologi i alle nye kontraktar. Fjord1 har levert ni heilelektriske fartøy i 2019, og i 2020 vil porteføljen halde fram med å vekse. Samstundes blir fleire av dei eksisterande fartøya til selskapet oppgraderte.

 

Fjord1 har ein nullvisjon for tap av liv, skadar på menneske, større utslepp og store skadar.

 

Fjord1 skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, eit trygt selskap å investere i, ein føretrekt samarbeidspartnar og ein aktør som fraktar passasjerar trygt over dei norske fjordane. Verdiane til selskapet reflekterer kven dei tilsette er, og korleis vi arbeider.