Fjord1 med sine 21 millionar reisande utgjer fundamentet i verksemda vår. Gjennom imøtekommande og profesjonell service, skal Fjord1 sine medarbeidarar gjere reisa på fjorden til ei sikker, komfortabel og saumlaus oppleving.

Fjord1  er eit innovativt selskap med store ambisjonar. Det grøne skiftet kjem til å dominere ferjenæringa i åra som kjem. Her vil Fjord1 spele ei leiande rolle. Selskapet sin målsetnad er å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport, og arbeider kontinuerleg med å utvikle nybygg i verdsklasse.

Selskapet har sidan mai 2017 vore notert på Merkur Market, men 15.august 2017 tok selskapet det store steget og vart notert på hovudindeksen på Oslo Børs. Med hovudkontor i Florø er Fjord1 med dette det største selskapet i Sogn og Fjordane på Oslo Børs.

 

Fjord1 er på veg igjennom tidenes ferjeløft, og større spelerom i kapitalmarknaden er ein av fordelane med å vere på børs.

  

I nesten alle anbodskonkurransar som vert lyst ut, er miljøkrava forsterka og det vert i stor grad stilt krav til lav- og nullutsleppsteknologi.  Fjord1 har difor gjennom sitt arbeid med bygging av nye fartøy sikra seg ein leiande posisjon knytt til det grøne skiftet og elektrifisering av dei norske fjordane. Selskapet er såleis inne i ei periode med eit enormt investeringsbehov.

Med brei erfaring i frå ferjedrift, solid marknadskunnskap og stor fleksibilitet i flåten skal selskapet vise at ein er ei god investering for eigarane.

Medarbeidarane er selskapet sin viktigaste ressurs og verdien av selskapet er tett knytt opp i mot den enkelte sin motivasjon og innsats. Det er medarbeidarane sin innsats som er årsaka til at drifta og innteninga gjennom 2017 har vore både stabil og god.