Fjord1 har i fleire år vore den største lærlingbedrifta i Norge innanfor matros- og motormannfaget. Selskapet har både vunne- og vore nominert til "årets opplæringsbedrift" ved fleire anledningar. 

I 2019 har Fjord1 totalt 76 opplæringsstillingar i kortare eller lengre periodar. Dette er fordelt på 64 lærlingar på over eit trettitals opplæringsfartøy innan matros-og motormannfaget, og 12 læreplassar til dekks- og maskinkadettar.

Kadett er det siste steget i den maritime utdanninga før ein søker om sertifikat og vert offiser på bru eller i maskin. I Fjord1 har vi kvalifiserte opplæringsansvarlege som sørger for ei grundig opplæring etter gjeldande krav.

Lærlingar og kadettar får læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i Fjord1. Selskapet legg til rette for dei, og ser på dei som ein nyttig ressurs i det daglege arbeidet. Ein er oppteken av å tilsette dei flinkaste medarbeidarane og gje dei den beste kompetansen. Fjord1 gir lærlingane og kadettane ei variert læretid der dei får testa seg sjølv og kunnskapen på ulike typar fartøy, nybygg og i administrasjonen. Selskapet har eit godt samarbeid med opplæringskontora i Haugesund og Ålesund. 

Lærlingane- og kadettane er viktige i Fjord1, og årleg arrangerer ein samlingar for alle 1.årslærlingane. Selskapet ønskjer å involvere og inkludere lærlingane, og gje dei ein unik sjans til å bli godt kjent med selskapet. Ein har tru på at desse samlingane gir positive ringverknadar, både den enkelte lærling sin arbeidskvardag, og for Fjord1.