Fjord1 har i fleire år vore den største lærlingbedrifta i Norge innanfor matros- og motormannfaget. Selskapet har også vore nominert til "årets opplæringsbedrift" i fleire år, også i 2017. Denne prisen vann selskapet året før. 

I løpet av eit år har Fjord1 omlag 120 opplæringsstillingar i kortare eller lengre periodar. Vi har til ei kvar tid 60 lærlingar på 35 opplæringsfartøy, fordelt på 35 personar på matrosfaget, og 25 personar på motormannfaget. 

Fjord1 tilbyr læreplass til dekkskadettar og maskinkadettar. Kadett er det siste steget i den maritime utdanninga før ein søker om sertifikat og vert offiser på bru eller i maskin. I Fjord1 har vi kvalifiserte opplæringsansvarlege som sørger for ei grundig opplæring etter gjeldande krav.

I Fjord1 får lærlingar og kadettar læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar. Vi legg til rette for dei, og ser på dei som ein nyttig ressurs i det daglege arbeidet. Vi er opptekne av å tilsette dei flinkaste folka og gje dei den beste kompetansen. Fjord1 gir lærlingane og kadettane ei variert læretid der dei får testa seg sjølv og kunnskapen på ulike typar fartøy, nybygg og i administrasjonen. Fjord1 har eit godt samarbeid med opplæringskontora i Haugesund og Ålesund. 

Lærlingane- og kadettane er viktige i Fjord1, og årleg arrangerer ein samlingar for alle 1.årslærlingane. Selskapet ønskjer å involvere og inkludere lærlingane, og gje dei ein unik sjans til å bli godt kjent med selskapet. Ein har tru på at desse samlingane gir positive ringverknadar, både den enkelte lærling sin arbeidskvardag, og for Fjord1.