Karriere og utviklingsmoglegheiter 

Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass, og vi har eit breitt spekter av stillingskategoriar i selskapet. Rammevilkår i nye anbodskontraktar og teknologiutvikling krev tiltak for å styrkje kompetansen og utvikle organisasjonen i tråd med nye krav, både for selskapet som heilskap og for kvar enkelt tilsett.

Fjord1 ser stadig etter ny kompetanse, særleg til administrative stillingar innanfor teknologi, innovasjon og miljø. I 2019 tilsette Fjord1 10 nye fagpersonar med ulik kompetanse og bakgrunn i administrasjonen, og fire mellomleiarar.

Leiar- og medarbeidarutvikling

Selskapet har over tid arbeidd målretta med å utvikle leiarar og medarbeidarar på alle nivå i organisasjonen. Føremålet med dette arbeidet er å gjere leiargruppa medviten om eigen leiarstil. Vi har også lagt til rette for praktiske øvingar og gjeve leiarane konkrete verktøy dei kan nytte i det daglege arbeidet.

Årleg vert det arrangert medarbeidarsamlingar med føremål om å byggje ein sterk Fjord1-kultur der alle tilsette får eigarskap til overordna mål, verdiar og etiske retningslinjer. Fjord1 har med dette lagt til rette for eit samlande og inkluderande fellesskap for alle medarbeidarar og styrkt motivasjonen og trivselen hos dei tilsette.

 

Kompetanseheving

Fjord1 vil bidra til at dei tilsette har den nødvendige erfaringa og kompetansen til å utføre arbeidet. Endra rammevilkår, det grøne skiftet og ny teknologi krev tiltak for å styrkje kompetansen og utvikle organisasjonen i tråd med nye krav både for selskapet som heilskap og dei tilsette.

 

Gode arbeidsmiljø

Eit godt arbeidsmiljø vert mellom anna kjenneteikna av gode relasjonar mellom mennesker, eit sosialt miljø, tydelege ansvarsområder og roller, arbeidsglede og arbeidslyst. 

God informasjon, eigarskap til arbeidsoppgåver, aktiv deltaking i eigen kvardag og tillit mellom leiing og tilsette sikrar forankring til eit godt miljø. For å oppnå dette, er det viktig med god oppfølging og tilrettelegging for medarbeidarane - ved hjelp av rutinar som er kjend for alle.

Ei velfungerande leiing set krav, legg til rette og byggjer kultur i lag med medarbeidarane i Fjord1.

Tilsettgoder

Fjord1 eig fleire bedriftshytter på ulike stadar i landet som tilsette får leige for ein rimeleg pris. I tillegg har selskapet avtalar med ulike aktørar som til dømes hotell som gir rabatterte prisar på private overnattingar.

Tilsette handlar også til rabatterte prisar om bord i våre kioskar.

Selskapet ønskjer friske og glade medarbeidarar, og bidreg med å betale treningsutgiftene. Fjord1 har og avtale med aktørar som tilbyr gode behandlingsordningar (for å kome raskare tilbake i jobb etter muskelplagar eller sjukdom til dømes).

Om ein ønskjer vidareutdanning, stiller Fjord1 seg positive til å gje støtte til kompetanseutvikling der det er hensiktsmessig. Vi investerer i våre tilsette og ønskjer den beste kompetansen.

Som tilsett får ein i tillegg ei konkurransedyktig lønn og dyktige kollegaer! Velkommen om bord til Fjord1!