Sponsorat

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2021.

Med sponsormidlane ønskjer Fjord1 å fremje mangfald, trivsel og nødvendige behov innanfor idrett og kultur i dei distrikta vi opererer i. Vi ønskjer å vere ein engasjert samfunnsaktør, spesielt på vestlandet kor vi er tyngst representert, og vi nyttar sponsing som eit verkemiddel for å nå dette målet. 

Fjord1 har valt å støtte både lag og organisasjonar i deira arbeid, både gjennom langsiktige prosjekt og ved enkeltarrangement. Selskapet sine primære sponsorobjekt er innan idrett og kultur. Fjord1 ønskjer å satse på breidde framfor smale målgrupper, og lag framfor enkeltutøvarar. Barn og unge er ein viktig del av målgruppa for sponsing. Det skal vere breidde- og ikkje eliteutøvarar. Fjord1 støttar ei rekke aktørar også gjennom annonsemateriell. 

I ein del av sponsorengasjementa som Fjord1 er med på, ønskjer selskapet langsiktig tenking. Dette sikrar ein betre effekt av dei investeringane som vert lagt ned i tid og pengar i sponsorobjektet. I tillegg viser erfaring at ein må vere med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet. 

Gjennom sponsoravtalane bygger Fjord1 relasjonar til kundar, medarbeidarar og våre samarbeidspartnarar innan idrett, kultur og organisasjonsliv. Vi ønskjer å vere synlege i lokalsamfunnet der vi har ruteproduksjon, og vi ser gjerne etter ein god «sponsormatch» når vi deler ut midlar.

Desse støttar vi i dag

- Etter ei svært annleis 17.mai-feiring i 2020 med koronasituasjonen, ønskjer vi å gjere litt ekstra stas på våre flotte korps rundt om, og difor er det ekstra gledeleg å dele ut ei pengegåve til alle musikklag, orkester og korps som søkte til Fjord1 om midlar i vår.

Desse 19 korpsa/musikklag/orkester får sponsormidlar frå Fjord1:

 • Stangeland korpsa
 • Ørskog Brass
 • Smøla Janitsjaorkester
 • Eid korpsforum
 • Øygarden skulemusikkorps
 • Manger skulemusikklag
 • Lauvstad skulekorps
 • Frakkagjerd skulekorps
 • Jåtten skulekorps
 • Musikklaget Melshorn
 • Musikklaget ULF
 • Lavik skulemusikk
 • Hessa og Aspøy skulemusikkorps
 • Paradis skulekorps
 • Kamba musikk
 • Fitjar skulekorps

Desse idrettslaga får sponsormidlar: 

 • Erdal Idrettslag
 • Ålvik Idrettslag
 • Turn- og idrettslaget Hovding
 • Tertnes Idrettslag
 • Idrettslaget Gneist
 • Idrettslaget Søya
 • Øygarden fotballakademi
 • Kristiansund Fjellklubb

I tillegg støttar Fjord1 turlag, kulturrelle arrangement og liknande, samt at ein har langsiktige avtalar med Florø fotball og skikrinsen i Sogn og Fjordane.