Sponsorat

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024.

Med sponsormidlane ønskjer Fjord1 å fremje mangfald, trivsel og nødvendige behov innanfor idrett og kultur i dei distrikta vi opererer i. Vi ønskjer å vere ein engasjert samfunnsaktør, spesielt på Vestlandet kor vi er tyngst representert, og vi nyttar sponsing som eit verkemiddel for å nå dette målet. 

Fjord1 har valt å støtte både lag og organisasjonar i deira arbeid, både gjennom langsiktige prosjekt og ved enkeltarrangement. Selskapet sine primære sponsorobjekt er innan idrett og kultur. Fjord1 ønskjer å satse på breidde framfor smale målgrupper, og lag framfor enkeltutøvarar. Barn og unge er ein viktig del av målgruppa for sponsing. Det skal vere breidde- og ikkje eliteutøvarar. Fjord1 støttar ei rekke aktørar også gjennom annonsemateriell. 

I ein del av sponsorengasjementa som Fjord1 er med på, ønskjer selskapet langsiktig tenking. Dette sikrar ein betre effekt av dei investeringane som vert lagt ned i tid og pengar i sponsorobjektet. I tillegg viser erfaring at ein må vere med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet. 

Gjennom sponsoravtalane bygger Fjord1 relasjonar til kundar, medarbeidarar og våre samarbeidspartnarar innan idrett, kultur og organisasjonsliv. Vi ønskjer å vere synlege i lokalsamfunnet der vi har ruteproduksjon, og vi ser alltid etter ein god «sponsormatch»!

Foto over av Cecilia Molander.

Fjord1 støttar mellom anna desse laga og arrangementa:

Nokre av avtalane er langsiktige og går over fleire år, medan andre er kortvarige. I tillegg støttar selskapet ein rekke aktørar gjennom støtteannonsar og anna marknadsføring.