Ein maritim pionèr

I 1858 tok Nordre Bergenhus Amts Dampskibe ei dristig avgjerd i norsk samferdsle-historie, ved å starte dampskiprutefart, som det første i sitt slag her til lands. Om lag 70 år seinare, i juni 1920, tok fleire reiarlag i Møre og Romsdal ei tilsvarande avgjerd om å samle seg til det som fekk namn Møre Fylkes Ruteselskap. 

I mai 2001 vart begge desse historiske selskapa innlemma som dotterselskap i konsernet Fjord1 Nordvestlandske. Dermed har selskapet vore ein sentral aktør i ferjetrafikken, både i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal, i om lag 165 år.

Frå dampskip til elektriske ferjer

Med fjordar og øyar som dominerande trekk i landskapet på kysten, har sjøen og båtane vore livlina for utallige lokalsamfunn. Gjennom åra har selskapet fylgd med på teknologiske framsteg, frå dampskip til moderne elektriske ferjer, og tilpassa seg stadig skiftande behov og utfordringar.

Navigerer gjennom endringar

Den norske ferje- og passasjerbåtmarknaden har gjennomgått betydelege samanslåingar dei siste åra. I denne dynamiske bransjen har Fjord1 stått fram som den leiande aktøren med ein marknadsandel på nær 50%. For å halde seg konkurransedyktig har selskapet omfamna innovasjon og ny teknologi - og saman med brei erfaring og kapitalstyrke har ein navigert seg gjennom stadig strengare krav og auka konkurranse i marknaden.

Frå offentleg til kommersielt fokus

Tidlegare driven av offentlege interesser, har ferjenæringa gjennomgått ein betydeleg transformasjon mot fullstendig kommersialisering. Frå å vere reine transportmiddel har selskapa måtte tilpasse seg ei næring som er prega av konkurranse og lønnsomheitskrav. Gjennom omstillingsprosessar og forbetra kontraktar har Fjord1 og andre selskap no eit meir føreseieleg forretningsmiljø å operere i.

Framtida er grøn, effektiv og autonom

Fjord1 erkjenner at suksessen i framtida vil avhenge av å tilby den mest effektive driftsmodellen. I ei næring som stadig utforskar ny teknologi, står selskapet i spissen for investeringar og innovasjon. Den norske ferjenæringa rangerer no blant dei beste i verda når det gjeld teknologi, omsyn til miljø og sikkerheit, og Fjord1 er stolt av å bidra til å oppretthalde denne posisjonen.

Ein rik arv av namn og eigarskap

Gjennom åra har Fjord1 gått gjennom fleire omorganiseringar og eigarskapsendringar. Frå å starte som Nordvestlandske AS i 2001, har selskapet gjennomgått ei rekke namneendringar og eigarstrukturar. Frå offentleg eigedom til privat- og tilbake att, har Fjord1 kontinuerleg tilpassa seg for å møte bransjen sine krav og moglegheiter.

Framtida til Fjord1

Som ein del av ei næring i stadig endring, går Fjord1 inn i ein ny æra med nye eigarar i 2024 og ein tydeleg visjon om å leie an i den maritime reisa vidare. Med fokus på effektivitet, berekraft og kontinuerleg innovasjon, er Fjord1 rusta til å møte framtidas utfordringar og moglegheiter med tryggleik i førarsetet.