Ofte stilte spørsmål

Les dei mest stilte spørsmåla frå våre passasjerar.

Kor lenge kan eg bruke gamalt ferjekort / verdikort?

Gamle verdikort / ferjekort vil framleis kunne nyttast i ein overgangsperiode sjølv om AutoPASS blir innført. Verdikort vil kunne fyllast på t.o.m. 31.03.2019 hos kortutstedar, og brukast fram til 30.06.2019. På brikkesamband kan ein kun bruke ferjekort til og med 31.01.2019.

Korleis kjøper eg billett på ferja eller passasjerbåten?

Billettar kan kjøpast direkte hos billettør om bord / på kaia eller i billettbu der dette finst. Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

På samband med billettboder skal ein i opningstida til billettbodene løyse billett her, unntak skal avtalast med dei tilsette i billettboda.

Eg er handicappa og har vanskeleg for å kome meg fram, kva gjer eg?

Gje tydeleg beskjed om dette (t.d. i billettbodene) slik at du får ein god plassering ombord. Dette gjeld spesielt på Arsvågen-Mortavika. Om vi er merksam på dette behovet vil vi tilrettelegge for deg etter beste evne.

Eg er yrkessjåfør og køyrer termotransport. Kan kjøleanlegget gå under ferjeoverfarten?

Av omsyn til tryggleik og særleg brannfare, skal alle forbrenningsmotorar innmontert i motorvogn eller tilhengar vere stoppa under overfarten. I særlege tilfelle kan likevel skipsførar tillate at andre forbrenningsmotorar enn framdriftsmotor går under overfart. Dersom du treng å ha t.d. kjøleaggregat i gang, ber vi om at du tek kontakt med ferja før planlagt avgang. Særlege plasseringsreglar på ferjedekket vert gjeldande, og sjåfør skal under overfarten føre kontinuerleg tilsyn med køyretøyet.

Eg vil jobbe i Fjord1, korleis går eg fram?

Under ledige stillingar finn du oversikt over alle utlyste stillingar i selskapet.

Kan bilen stå med motor i gang under ferjeoverfarten?

Nei. Av omsyn til tryggleik og særleg brannfare, skal framdriftsmotor alltid vere stoppa under overfarten.

Kan eg ta med dyr om bord i ferja?

Ja, du kan ta med dyr på alle våre samband. Ombord i våre ferjer på Arsvågen-Mortavika må dyr vere att i bilen, eller plassert i bur (som du eventuelt kan låne ombord) under overfarten. Dyr kan ikkje vere med inn i salongen.

OBS: På nedre bildekk på Arsvågen-Mortavika kan ikkje passasjerar sitte i bilen under overfarten. Blir du tilvist denne plasseringa og ikkje ønskjer at dyret skal vere att i bilen aleine, må du ta det med deg ut i bur via utvendige trapper til øvre bildekk. 

Kan ferja vente på meg?

Fjord1 har avtale med oppdragsgjevar basert på konkrete avgangstider, og presis avgang er avgjerande for at også etterfølgjande turar får presis avgangstid.

Presis avgangstid er også ein del av servicen som kundar får ved å kome i land til planlagt tid. Vi kan difor normalt ikkje imøtekome ønske frå enkeltkundar som ber skipsførar om å vente.

Kor lenge kan eg bruke storbrukarkortet mitt?

Storbrukarkort forvaltast som i dag og brukast fram til 31.03.2019. Det vert ikkje laga nye storbrukarkort etter 31.01.2019.

Korleis finn eg ut om ferja er i rute eller om det har oppstått avvik?

Større avvik i ferjerutene vert kunngjorde på hovudsida på Fjord1.no og på infosida for sambandet. Det blir også kostnadsfritt sendt trafikkmeldingar for enkelsamband via SMS til dei som abonnerer på tenesta. Ein kan også laste ned Fjord1 sin mobilapp med oppdatert informasjon og trafikkmeldingar.

Kunngjering og skilting av ev. omkøyringsvegar er Statens vegvesen sitt ansvar. Informasjon om dette finn du på www.vegvesen.no eller på tlf. 175. Tlf. 175 er også oppdatert på driftsavvik.

Korleis får eg refundert ferjekortet mitt?

Vi har tre løysingar for refusjon av ferjekort. For meir informasjon om desse løysingane, klikk her

Kundekort på passasjerbåt

Det fins tre produktvariantar for periodekort:

  • Periodekort Barn (4–16 år)
  • Periodekort Vaksen
  • Periodekort Kombi båt/buss (pris redusert med 25 %, gjeld kun i Florabassenget*)
    *Kombikort for båt-buss og buss-båt kan ein kjøpe hos Fjord1 og Firda Billag. For buss-båt-buss-reise, må ein kjøpe kort hos Firda Billag)

Bestill Fjord1-periodekort her

Kva er autopass for ferje?

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» skal erstatte den gamle ordninga med verdikort og storbrukarkort.

Ein avtale om AutoPASS for ferjer inneber:

  • Forskottsbetalt avtale som gir 50% rabatt for privat- og 40% rabatt for firma-avtale (17% på personbillettar).
  • Landsomfattande avtale (med visse unntak).
  • På ferjene vil ein ta betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS ferjekort.
  • På min side på autopassferje.no. kan du følge med gjennomførte reiser, restsaldo og faktura.
  • Ved kun å ha brikke utan ferjeavtale får ein 10% rabatt på brikkesamband.

For meir informasjon sjå: www.autopassferje.no

Kva er ein autopass-ferjekonto (autopass-ferjeavtale)?

Når du teiknar ein avtale og betalar på forskot, får du ein AutoPASS-ferjekonto.
Privatkundar kan legge til to køyretøy per ferjekonto. Firmakundar kan legge til så mange dei ønskjer.

På samband som ikkje har innført AutoPASS-brikkebetaling kan ein bruke AutoPASS-ferjekort. Brikka og ferjekortet er knytt opp mot same forskottsavtale.
For meir informasjon om AutoPASS for ferje, sjå www.autopassferje.no eller kontakt Skyttel på tlf. 55 30 00 00.

Kva kostar det for el-bil?

El-bil betalar halv pris av ordinær køyretøypris. El-bil med hengar betalar halv pris av ordinær bil med hengar pris.

Ved bruk av rabattkort/brikke blir det gitt 50 % rabatt i tillegg, dette tilsvarar 25% av ordinær køyretøypris.  

Sjåfør er alltid inkludert i køyretøytaksten.

Kva kostar ein billett?

Sjå informasjon under kvart enkelt samband for informasjon om billettprisar.

Kva samband har brikke og kva samband har autopass-ferjekonto/avtale?

www.autopassferje.no/ finn du ei oversikt over kva samband som har brikkelesing og kva samband ein kan bruke autopassferjekort.

Prisar

Statens vegvesens «Riksregulativ for ferjetakster» ligg til grunn for billettsystemet til Fjord1.

Rabattar på passasjerbåt

Rabattar for passasjerbåt for 2019

Skule-/student-/Interrailrabatt

Du får 50 % rabatt på alle strekningar året rundt ved å syne godkjent skule-/studentbevis.

Grupperabatt – lokalbåt

18 % rabatt ved 12 eller fleire reisande. Rabatten gjeld berre på vaksen- og barnetakst.

Minigrupperabatt – lokalbåt

25 % rabatt ved mellom 2 og 11 reisande. Rabatten gjeld berre på vaksentakst.

Verdikort – passasjer*

For passasjerar blir det skrive ut verdikort med minsteverdi på 300 kr. Rabatt blir gitt ved bruk og slik at ein oppnår 17 % rabatt i høve full takst på strekninga for vaksen/barn. Verdikort kan berre nyttast innanfor Sogn og Fjordane. Rabatten gjeld ikkje honnør.

Verdikort – køyretøy*

Bruk av verdikort for køyretøy (Nasjonalt ferjekort) gjev rabatt etter vanlege vilkår.

Honnørbillett*

Billett med 50 % rabatt. Ordninga omfattar:
a) personar over 67 år
b) uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd
c) blinde. Fylgje til blinde som reiser fritt
d) ektefelle / registrert partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter punkta framfor.

Militær-rabatt*

50 % rabatt til vernepliktig mannskap. Vernepliktsbok eller innkallingsordre gjeld som bevis.

Ungdomskortet

Ungdom mellom 16 og 20 år kan løyse ungdomskort for 380 kr for perioder á 30 dager. Med kortet reiser ein gratis på båt-, ferje- og bussrutene innanfor fylkesgrensene i Sogn og Fjordane. Plass kan ikkje tingast på førehand. Kortet kostar 100 kr å få laga til (pant). Pant blir krevd ved første gangs kjøp, og ein må ha med passfoto og godkjend legitimasjon som syner alder ved kjøp (pass, bankkort med bilete eller førarkort). Kort kan tingast om bord eller på www.fjord1.no.

Reiser eg gratis som ledsager? Må eg ha følgjekort?

Ja, ledsager som er passasjer skal alltid reise gratis. Om der er fleire ledsagerar som er med som passasjerar, skal alle reise gratis. Personar som reiser i følgje skal framvise legitimasjonskort/følgjekort der kommunen bekreftar at vedkommande har behov for ein eller fleire ledsagerar. Dette gjeld både ved reiser utan bil og passasjer i ordinær bil.

Om ledsager er førar av køyretøyet, inngår ledsageren i prisen for køyretøyet som det skal reknast ordinær takst for.

Om personen som har behov for følgje er passasjer sjølv, skal vedkommande betale honnørtakst.

Slik betalar du

Du kan betale med vanleg bankkort eller med kontantar. For å motta rabatt som ved tidlegare verdikort må du tegne deg ein AutoPASS-ferjeavtale via www.autopassferje.no.

Slik fungerer AutoPASS-ferjeavtalen:

På ferjesamband kor AutoPASS-brikkebetaling er innført, nyttar du AutoPASS-brikke som betalingsmiddel. Du kan ikkje nytte ferjekort i desse sambanda, så om du ikkje har AutoPASS-brikke må du betale full pris i desse sambanda.

På ferjesamband kor AutoPASS-brikkebetaling IKKJE er innført ennå, nyttar du ditt AutoPASS-ferjekort som betalingsmiddel. Du kan ikkje nytte AutoPASS-brikke i desse sambanda, så om du ikkje har bestilt AutoPASS-ferjekort må du betale full pris i desse sambanda.

Begge betalingsmiddel er knytt til din AutoPASS ferjekonto, og kostnaden for ferjeoverfarten vert trukken frå forskotssbeløpet du har betalt inn.

Om kunden ikkje kan vise gyldig billett/avtale/ferjekort ved kontroll, og/eller har gitt feil informasjon om lengde på køyretøyet, vert det gitt 2000 kr i straffegebyr. Tilsvarande vert det gitt 750 kr i straffegebyr for passasjerar. Straffegebyr er regulert i Riksvegferjeregulativet fastsett av Samferdsledepartementet.