Ofte stilte spørsmål

Dei mest stilte spørsmåla frå våre passasjerar.

Korleis kjøper eg billett på ferja eller passasjerbåten?

Billettar kan kjøpast direkte hos billettør om bord / på kaia eller i billettbu der dette finst. Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

På samband med billettboder skal ein i opningstida til billettbodene løyse billett her, unntak skal avtalast med dei tilsette i billettboda.

Eg er handicappa og har vanskeleg for å kome meg fram, kva gjer eg?

Gje tydeleg beskjed om dette (t.d. i billettbodene) slik at du får ein god plassering ombord. Dette gjeld spesielt på Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika. Om vi er merksam på dette behovet vil vi tilrettelegge for deg etter beste evne.

Eg er yrkessjåfør og køyrer termotransport. Kan kjøleanlegget gå under ferjeoverfarten?

Av omsyn til tryggleik og særleg brannfare, skal alle forbrenningsmotorar innmontert i motorvogn eller tilhengar vere stoppa under overfarten. I særlege tilfelle kan likevel skipsførar tillate at andre forbrenningsmotorar enn framdriftsmotor går under overfart. Dersom du treng å ha t.d. kjøleaggregat i gang, ber vi om at du tek kontakt med ferja før planlagt avgang. Særlege plasseringsreglar på ferjedekket vert gjeldande, og sjåfør skal under overfarten føre kontinuerleg tilsyn med køyretøyet.

Eg vil jobbe i Fjord1, korleis går eg fram?

Under ledige stillingar finn du oversikt over alle utlyste stillingar i selskapet.

Elbiltakstar

Elbil betalar halv pris av ordinær køyretøypris. Elbil med hengar betalar halv pris av ordinær bil med hengar pris.

Ved bruk av verdikort blir det gitt 50 % rabatt i tillegg. Totalt betalar elbil ved bruk av verdikort 25% av ordinær køyretøypris.  

Elbil er alltid friteken frå bompengar. Sjåfør er alltid inkludert i billetten for bilen.

Kan bilen stå med motor i gang under ferjeoverfarten?

Nei. Av omsyn til tryggleik og særleg brannfare, skal framdriftsmotor alltid vere stoppa under overfarten.

Kan eg ta med dyr om bord i ferja?

Ja, du kan ta med dyr på alle våre samband. Ombord i våre ferjer på Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika må dyr vere att i bilen, eller plassert i bur (som du eventuelt kan låne ombord) under overfarten. Dyr kan ikkje vere med inn i salongen.

OBS: På nedre bildekk på  Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika kan ikkje passasjerar sitte i bilen under overfarten. Blir du tilvist denne plasseringa og ikkje ønskjer at dyret skal vere att i bilen aleine, må du ta det med deg ut i bur via utvendige trapper til øvre bildekk. 

Kan ferja vente på meg?

Fjord1 har avtale med oppdragsgjevar basert på konkrete avgangstider, og presis avgang er avgjerande for at også etterfølgjande turar får presis avgangstid.

Presis avgangstid er også ein del av servicen som kundar får ved å kome i land til planlagt tid. Vi kan difor normalt ikkje imøtekome ønske frå enkeltkundar som ber skipsførar om å vente.

Korleis finn eg ut om ferja er i rute eller om det har oppstått avvik?

Større avvik i ferjerutene vert kunngjorde på hovudsida på Fjord1.no og på infosida for sambandet. Det blir også kostnadsfritt sendt trafikkmeldingar for enkelsamband via SMS til dei som abonnerer på tenesta. Ein kan også laste ned Fjord1 sin mobilapp med oppdatert informasjon og trafikkmeldingar.

Kunngjering og skilting av ev. omkøyringsvegar er Statens vegvesen sitt ansvar. Informasjon om dette finn du på www.vegvesen.no eller på tlf. 175. Tlf. 175 er også oppdatert på driftsavvik.

Kundekort på passasjerbåt

Det fins tre produktvariantar for periodekort:

  • Periodekort Barn (4–16 år)
  • Periodekort Vaksen
  • Periodekort Kombi båt/buss (pris redusert med 25 %, gjeld kun i Florabassenget*)
    *Kombikort for båt-buss og buss-båt kan ein kjøpe hos Fjord1 og Firda Billag. For buss-båt-buss-reise, må ein kjøpe kort hos Firda Billag)

Bestill Fjord1-periodekort her

Kva kostar ein billett?

Sjå informasjon under kvart enkelt samband for informasjon om billettprisar.

Prisar

Statens vegvesens «Riksregulativ for ferjetakster» ligg til grunn for billettsystemet til Fjord1.

Rabattar på passasjerbåt

Rabattar for passasjerbåt for 2017

Skule-/student-/Interrailrabatt

Du får 50 % rabatt på alle strekningar året rundt ved å syne godkjent skule-/studentbevis.

Grupperabatt – lokalbåt

25 % rabatt ved to eller fleire reisande. Rabatten gjeld kun på voksen- og barnetakst.

Verdikort – passasjer*

For passasjerar blir det skrive ut verdikort med minsteverdi på 300 kr. Rabatt blir gitt ved bruk og slik at ein oppnår 17 % rabatt i høve full takst på strekninga for vaksen/barn. Verdikort kan berre nyttast innanfor Sogn og Fjordane. Rabatten gjeld ikkje honnør.

Verdikort – køyretøy*

Bruk av verdikort for køyretøy (Nasjonalt ferjekort) gjev rabatt etter vanlege vilkår.

Honnørbillett*

Billett med 50 % rabatt. Ordninga omfattar:
a) personar over 67 år
b) uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd
c) blinde. Fylgje til blinde som reiser fritt
d) ektefelle / registrert partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter punkta framfor.

Militær-rabatt*

50 % rabatt til vernepliktig mannskap. Vernepliktsbok eller innkallingsordre gjeld som bevis.

Ungdomskortet

Ungdom mellom 16 og 20 år kan løyse ungdomskort for 380 kr for perioder á 30 dager. Med kortet reiser ein gratis på båt-, ferje- og bussrutene innanfor fylkesgrensene i Sogn og Fjordane. Plass kan ikkje tingast på førehand. Kortet kostar 100 kr å få laga til (pant). Pant blir krevd ved første gangs kjøp, og ein må ha med passfoto og godkjend legitimasjon som syner alder ved kjøp (pass, bankkort med bilete eller førarkort). Kort kan tingast om bord eller på www.fjord1.no.

Slik kjøper du billett

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring.

Billettar blir solgt direkte av billettør på kaia, eller om bord i ferja.

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring. Om kunden ikkje kan vise gyldig billett ved kontroll, og/eller har gitt feil informasjon om lengde på køyretøyet, vert det gitt 2000 kr i straffegebyr. Tilsvarande vert det gitt 750 kr i straffegebyr for passasjerar.

Straffegebyr er regulert i Riksvegferjeregulativet fastsett av Samferdsledepartementet.
Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

Takstar på lokalbåt i Sogn og Fjordane

Sjå takstane for lokalbåt i Sogn og Fjordane i lenka under: