Regjeringa reduserte 4.april 2016 bomtakstane for bubilar og personbilar over 3500 kg. 

Bakgrunnen for reduksjonen var at mange av desse køyretøya betalte same bomtakst som vogntog. Det presiserast at denne endringa ikkje gjeld for bomtakst lagt til ferjebillettar, sidan Riksregulativet for ferjetakstar har ei inndeling i køyretøygrupper basert på køyretøyet si lengde.

http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Riksferjer