Etikk

Fjord1 sine forretningsetiske retningslinjer byggjer på selskapet sine verdiar og gjeld for alle tilsette i heile selskapet.

Ved å forankre vår åtferd i selskapet sitt felles verdigrunnlag og opptre i høve til desse retningslinjene, kan vi bidra til ein høg etisk standard i alle delar av selskapet.

Fjord1 er avhengig av tillit i frå kundar, offentlege myndigheiter, leverandørar og samfunnet generelt. Det er difor viktig at selskapet vert kjenneteikna av høg etisk standard der våre avgjerder vert styrt av normer, verdiar og etiske reglar som samsvarar med alminneleg rettsoppfatning.

Gjennom høg etisk standard, og ein sterk intern kultur skapar vi tillit og eit godt omdøme.

Les dei forretningsetiske retningslinjene til selskapet i vedlegg under: