Høgdepunkt frå fjerde kvartal:

 • Samla driftsinntekt på 689 millionar NOK, EBITDA på 159 millionar NOK og netto tap på 17 millionar NOK. 
 • Fjerde kvartal var kjenneteikna av trygg drift og eit høgt aktivitetsnivå. Mellombels lågare ferjevolum forklarer nedgangen i driftsinntekt samanlikna med fjerde kvartal i fjor.
 • Framgang i fornyingsprogrammet til Fjord1 i kvartalet med levering av fem nye fartøy og tre  ombygde fartøy.
 • Samla investering på 1 019 millionar NOK, inkludert 115 millionar NOK til kaier og infrastruktur.
 • Netto renteberande gjeld (NIBD) auka til 4,9 millionar NOK grunna investeringar i fartøy og infrastruktur.

2019 var eit overgangsår med endringar i kontraktporteføljen og betydelege investeringar. Vi er no i ferd med å fullføre eit omfattande program for fornying av fartøy som vil gjere fartøyflåten til  den største elektrifiserte fartøyflåtane i Noreg. Dette vil føre til ei stor forbetring av miljøavtrykket vårt. Investeringsprogrammet er eit viktig steg på vegen mot visjonen vår om å bli den mest miljøvenlege tilbydaren av ferjetransport og å realisere verdiskapingspotensialet som ligg i den store langsiktige kontraktporteføljen vår, seier adm. dir. Dagfinn Neteland.

Høgdepunkt i 2019

 • Total driftsinntekt på 2 724 millionar NOK, EBITDA på 819 millionar NOK og netto overskot på 215 millionar NOK.
 • Dei økonomiske resultata speglar lågare volum og store investeringar i eit overgangsår.
 • Vann den langsiktige Halsa-Kanestraum-kontrakten for perioden 2021–2030.
 • Levering av ni nye hybridfartøy og tre oppgraderte fartøy som skal drivast på langsiktige kontraktar og bidra til trygg, påliteleg og miljøvenleg ferjetransport.

Fjord1 sin langsiktige strategi og visjon står fast. Selskapet er og vil halde fram med å vere ein leiande aktør i den norske ferjemarknaden som tilbyr kundane trygg, påliteleg og miljøvenleg transport. I 2020 vil vi fokusere på å få nye fartøy og infrastruktur i full drift for å frigjere verdiskapingspotensialet som ligg i den store langsiktige kontraktporteføljen vår, fortel Neteland vidare.  

Oppstartsår 2020

 • Nye kontraktar starta 1. januar, og i 2020 vil vi ha ei auka satsing på nye samband og ferjeruter.
 • Driftsinntektene i 2020 er venta å auke med 10–15 % samanlikna med 2019. Driftskostnader vil bli påverka av tidspunktet for fullføringa av infrastrukturen.
 • Det er venta at den netto renteberande gjelda vil bli lågare i 2020, sidan programmet for fornying av fartøy blir avslutta i det første halvåret, kontantflyten aukar og fleire infrastrukturaktiva blir selde.
 • Fullføringa av programmet for nybygging markerer eit stort steg framover for Fjord1 mot ein elektrifisert flåte med låge eller ingen utslepp.
 • Omstillinga til ein flåte med låge utslepp er venta å fortsette gradvis med oppgradering av eksisterande fartøy til bruk av elektrisitet. Tidspunktet for elektrifisering er avhengig av når infrastrukturen på land blir ferdig.

Framtidsutsikter

 • Sterk kontraktportefølje på 24,5 milliardar NOK totalt til og med 2033 frå slutten av 2019, ekskl. opsjonar og indeksregulering.
 • Driftsinntekta i 2020 er venta å gå opp med 10–15 % samanlikna med 2019.
 • Netto renteberande gjeld er forventa å auke meir, men vil antakeleg gå ned i 2020 grunna betre kontantflyt, lågare investeringar og sal av infrastruktur.

Les pressemelding her.